Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség

Szűcs Ottóné
szakmai vezető

Elérhetőség
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.
telefon/fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 935-4089
mobil: (+36 70) 379-2223
e-mail: kapocs.felegyhaza@invitel.hu
e-mail: kapocs.szolgalat@gmail.com

Nyitva tartás
nap délelőtt délután
hétfő-szerda 800 – 1200 1300 – 1600
péntek 800 – 1300

Bemutatkozás

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretébe tartozó tevékenysége kiterjed Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területén élő, kiskunfélegyházi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

A Szolgálat családsegítői a szakmai tevékenységet az egyénnel, családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, írásban is rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzik.

Szociális alapszolgáltatási feladatok

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújtott szolgáltatás, mely az alábbi feladatok teljesítésével valósul meg Szolgálatunknál:

Szociális alapszolgáltatási feladatok

 • tájékoztatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szükség esetén szociális ügyintézéssel járulunk hozzá a gördülékenyebb ügyvitelekhez,
 • szociális, életvezetési, jogi és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer- problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére,
 • családgondozással elősegítjük az egyének életében, valamint a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, e tevékenységet egyénre/családra vonatkozóan elkészített cselekvési terv alapján végezzük,
 • a hatékony probléma megoldás érdekében segítünk felkutatni a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló lehetőségeket, valamint a külső erőforrásokat,
 • természetbeni juttatásokkal, különféle adományok közvetítésével próbálunk a napi gondok enyhítéséhez hozzájárulni,
 • feladatunk a közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése, Kreatív klubunk és önsegítő csoportunk bárki számára elérhető, nyitott formában működik.
 • menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésére törekszünk.
Gyermekjóléti alapellátási feladatok

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Gyermekjóléti alapellátási feladatok

 • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, a gyermek fejlődését biztosító országos és helyi támogatásokról és ellátásokról,
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről,
 •  támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújtunk a gyermek vagy szülője kérelmének előterjesztésében, szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, segítve ezáltal a hozzánk fordulók hivatalos ügyeinek intézését,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal történő ellátása, valamint a szociális szolgáltatások és a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése kiemelt feladatunk a jövő generációjának védelme érdekében,
 •  szervezzük a helyettes szülői ellátást, a helyettes szülő – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja a gyermek/ek ellátását,
 • fejlesztő-gyógypedagógiai tanácsadónk délutánonként egyéni foglalkozás keretében segíti a nálunk gondozásban álló gyermekek képességeinek fejlesztését, tantárgyi megsegítését, különféle szabadidős programokat szervez a családsegítőkkel közösen,
 • tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,
 • a gyermek veszélyeztetettségét előidéző okok feltárása és azok megoldására javaslat készítése elsődleges feladatunk,
 • szakmai tevékenységünk során törekszünk a családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • családgondozással segítjük elő a gyermek problémáinak rendezését, kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátás, egészségügyi ellátás, pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételét, szükség esetén javasoljuk a védelembe vételt, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén az ideiglenes hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt,
 • a jogszabályban előírtaknak megfelelően működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert, szervezzük és összehangoljuk a jelzőrendszeri tagok gyermekvédelmi tevékenységét.

A családsegítők ezen felül eseti ügyintézéssel segítenek a lakosságnak, tanácsadással, igénylőlapok, dokumentumok kitöltésével, továbbá más szolgáltatások igénybevételének közvetítésével.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, bárki fordulhat munkatársainkhoz problémájával, illetve adományokat is szívesen fogadunk.

A szolgáltatások nyújtása térítésmentes.

Letölthető adatlapok