Helyi iparűzési adó

Az ügy rövid leírása

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet 30 napot meghaladóan de maximum 180 napon belül folytat.

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b)1 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d)2 egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;

1 Módosította: 2003. évi XCI. törvény 217. § (1).)

2 Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 38. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a felek között létrejött szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának napja közti időtartam minden egyes naptári napja értendő.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA) alanya a helyi iparűzési adónak. Vállalkozó a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint módszerrel teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.

2016. január 1. napjától a Htv. alapján nem kell bevallást benyújtania, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel. Vállalkozó ezt a tényt „Változás-bejelentési” nyomtatvány benyújtásával közli az Önkormányzati Adóhatósággal.

Adómentes : az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalanynak a helyi iparűzési adó mentességi nyilatkozat benyújtásával írásban köteles nyilatkozni az adóhatóság részére.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja (általános esetben! ):

nettó árbevétel csökkentve

 • eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével,
 • az alvállalkozói teljesítések értékével,
 • az anyagköltséggel,
 • az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Általános esettől eltérő adóalap meghatározás:

 • az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

 • a tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Adómérték (Településenként eltérő lehet! ):

 • az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.
 • Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

Bevallás benyújtásának határideje :

 • (főszabály szerint) adóévet követő év május 31.

 • helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről (feltöltés) a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.

Mentességek (Htv-ben rögzített)

 • foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap -mentesség
 • szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége
 • beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége

Adó csökkentése (legfeljebb a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig)

 • ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó

 • a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (a továbbiakban együtt: útdíj) a 7,5%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton is teljesítheti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.

Kapcsolódó dokumentumok

Bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány

Bevallás

Önellenőrzés

Kapcsolódó jogszabályok

 • Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • helyi iparűzési adóról szóló 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Ügyintézési határidő: 30 nap. (Általános ügyintézési határidő )

Fizetési határidő és számlaszám:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után:

 • Általános befizetési határidő : március 15., illetve szeptember 15. (Tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozóknál is, feltéve, ha az adóéve 12 hónap. Amennyiben 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.)
 • A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg.

 • A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegét a tárgyév utolsó hónapjának 20. (jellemzően december 20.) napjáig kell megfizetnie.

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára 11732071-15338284-03540000

Ügyintézés helye:

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportja

Elérhetőség: 6100-Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 56.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-16:00
Csütörtök: Ügyfélfogadás mentes nap
Péntek: 08:00-12:00

Ügyintéző neve:

Lajos Roland adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-049

Rabi Viktor adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-045

E-mail: ado@kiskunfelegyhaza.hu

Nyomtatványok

Elektronikus nyomtatványok