Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott házi segítségnyújtásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak, és az intézmény által megállapított gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi az ellátást igénylő meglévő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat lehetőségeit. Szolgáltatás nyújtás keretében Kiskunfélegyháza külterületen is történik ellátás. Intézményünk Kiskunfélegyházi Kistérséghez tartozó társulási megállapodás keretében Gátér, és Pálmonostora településen is van lehetőség házi segítségnyújtás feladatot ellátni társadalmi gondozók alkalmazásával.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, amelyet a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető által megbízott személy végez el. Ennek keretében meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét.

Szolgáltatás részletek:

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható [(szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1193. évi III. törvény 63 § (2)]

I. Szociális segítés keretében:

a.) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
2. mosás
3. vasalás

b.) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

4. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
5. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
6. mosogatás
7. ruhajavítás
8. ágyazás, ágyneműcsere
9. közkútról, fúrtkútról vízhordás
10. tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
11. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
12. kísérés

II. Személyi gondozás keretében

Gondozási és ápolási feladatok körében
1. mosdatás
2. fürdetés
3. öltöztetés
4. ágyazás, ágyneműcsere
5. inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
6. haj, arcszőrzet ápolás
7. száj, fog és protézis ápolás
8. körömápolás, bőrápolás
9. folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
10. mozgatás ágyban
11. decubitus megelőzés
12. felületi sebkezelés
13. sztómazsák cseréje
14. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
15. vérnyomás és vércukor mérése
16. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
17. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
18. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
19. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Személyi gondozás keretében:
20. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
21. információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
22. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
23. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
24. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

III. Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

IV. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén, ha a személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
b) ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Szolgáltatás díjak:

A házi segítségnyújtást a Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 12/A. szám alatt lehet kérelmezni.
Egyéb elérhetőség: Tel.: 76/466-272

A házi segítségnyújtás 2017. március 1-től hatályos intézményi térítési díja:
– szociális segítés: 200 Ft/óra (mentes az áfa alól)
– személyi gondozás: 350 Ft/óra (mentes az áfa alól)

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés