Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
ápolást-gondozást nyújtó tartós bentlakásos időskorúak otthonában történő ellátásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális szakosított ellátást.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat tartós bentlakásos idősotthoni ellátási formában látja el az intézmény a nap 24 órájában, az év minden napján.
A Nádasdy u. 12. szám alatti időskorúak otthonában az engedélyezett férőhelyek száma: 73

Szolgáltatás részletek:

Az idősotthoni ellátást a gondozási szükséglet megállapítását szolgáló értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, 18. életévét betöltött, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött helyi lakos, illetőleg a legalább 6 havi bejelentett kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Idősek otthonába a fenti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. A közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Az intézmény általi házhozszállítás az alábbi esetekben indokolt:

a) 62. életévét betöltötte és egészségi állapota – amit szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás alátámaszt – a házhozszállítást indokolja, vagy
b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi pótlékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, és a megváltozott munkaképességet hitelt érdemlően igazolni tudja,
c) egyéb, a fentiekbe nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben, az indokoltságról az intézményvezető dönt.

A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézményvezető által megbízott személy végzi el az előgondozás során.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik az intézmény által biztosított Kérelem és adatlap alapján.

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, és az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.

Soron kívüli elhelyezés:

A soron kívüli elhelyezést különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérelmező

– önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

– a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

– szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

– kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti

Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője értesíti a kérelmezőt, illetve hozzátartozóját. A férőhelyet 8 napon belül kell elfoglalni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelemhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés