Építményadó

Az ügy rövid leírása

Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Mentes az adó alól önkormányzati rendelet szerint a magánszemély tulajdonában lévő

a) egy darab személygépjármű-tároló, kivéve, ha azt nem eredeti funkciójában hasznosítják, vagy bérbe adják,

b) külterületen a nem állandó lakás céljára használt, idényjellegű tartózkodásra szolgáló építmények (hétvégi ház, tanya), valamint a zárt kertben az építmények,

c) lakás és kiegészítő helyiségei, kivéve a vállalkozási célra használt lakást és a lakás helyiségeit.”

(A mentesség nem illeti meg a magánszemély vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét, épületrészét. )

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Adómértékek (Településenként eltérő lehet.)

Helyi önkormányzati rendelet alapján az adó évi mértéke:

I. kategória: 800 Ft/m2,

II. kategória: 750 Ft/ m2.

I. kategória: az Izsáki út és a Mikszáth K. út kereszteződésétől az Izsáki út, a Majsai út, a Halasi út kereszteződéséig, a Halasi út, Szentesi út, a Csongrádi út, a Liget utca kereszteződéséig, a Liget utca – Kőrösi út – Bercsényi utca – Mikszáth K. utca által behatárolt területre a felsorolt utcákra (a felsorolt útkereszteződésig) számozott építmények által behatárolt terület.

II. kategória : I. kategórián kívül eső terület

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (vagy változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

Kapcsolódó dokumentumok

Építményadó bevallás és önellenőrzés űrlapok.

Kapcsolódó jogszabályok

  • Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény
  • Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az ingatlanokat terhelő építményadóról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Építményadó számlája 11732071-15338284-02440000

Ügyintézés helye:

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztály Adócsoportja

Elérhetőség: 6100-Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 56.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-16:00
Csütörtök: Ügyfélfogadás mentes nap

Péntek: 08:12:00

Ügyintéző neve:

Lajos Roland adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-049

Rabi Viktor adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-045

E-mail: ado@kiskunfelegyhaza.hu

Bevallás építményadó 2017 – xls

Bevallás építményadó A kiegészítő lap – xls

Bevallás építményadó B kiegészítő lap -xls