Önkormányzati koncepció, stratégia, programok

Tájékoztató

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat megindítja a Településrendezési eszközök módosítását a Bankfalu melletti 2222 helyrajzi számú területre vonatkozóan, amely önkormányzati tulajdonban van és szántóművelés alatt áll.

Városunk új Településrendezési eszközei (azaz Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata) készítése folyamatban van, ám az említett módosításra soron kívül szükség van, mivel a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánította a Kiskunfélegyháza 2222 hrsz.-ú telken megvalósuló napelempark-beruházást. A Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési Szabályzatban a beruházás helyszínét jelenlegi Lke kertvárosias lakóterület helyett különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló területbe kell besorolni (jele En).  

Változással érintett telek megjelenítése az állami nyilvántartási térképen:

A jelenlegi rendezési terv alapján lakótelkek jöhetnének létre a Délibáb utca mögötti szántókon, mintegy 20 hektáron, ám tényleges igény hiányában és a telekosztáshoz szükséges közművesítés tetemes költségei miatt egyelőre nem valósult meg a lakóterület-fejlesztés. A mostani változtatás csak 1,5 hektárt érint, a többi terület továbbra is lakóterület besorolásban marad.

A napelemes projekt eredményeképpen Kiskunfélegyháza Önkormányzat a terület tartós bérbeadásának előnyeit élvezheti, megnövekszik a helyi iparűzési adó és javul a környezet minősége az erőművel kiváltott „piszkos” energia 1000 tonna szén-dioxid-kibocsátásának elmaradása miatt.

A módosítás tervanyagát ezennel véleményezésre bocsátom. A módosítás tervéről Lakossági fórumot tart az önkormányzati főépítész

2018. április 4-én szerdán délután 4 órakor

a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

A módosítási tervanyag az önkormányzati hirdetőtáblán nyomtatott formában betekinthető, elektronikus formában pedig megtalálható a következő web-helyen:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunfelegyhaza/folyamatban/napelempark_hesz_modositas/modositas_leirasa.pdf

A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017.(III.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Észrevételek írásos közlésére 2018. áprilisr 12-ig van mód, elektronikusan a martonti@kiskunfelegyhaza.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájába eljuttatva (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.).

Csányi József

polgármester

Tájékoztató

Elkészült Kiskunfélegyháza Város Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete.

Az elkészült tervezetekrőlLakossági fórumot tart az önkormányzati főépítész 2018. január 15-én délután 4 órakor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

A fórum témájáról 2018. január 5-től bővebben lehet majd tájékozódni az önkormányzati hirdetőtáblán és Kiskunfélegyháza város honlapján is.

Letölthető dokumentumok:

Kkfh_TKR_5_melleklet_nelkul (PDF – 4 MB)

TAK egyeztetési anyag véglegesítés – első javítás (PDF – 47 MB)

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-i rendes ülésén 181/2016 (VI.30.) határozatszámon módosítás és kiegészítés nélkül elfogadta Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2016. évi felülvizsgálatát. Az ITS megismerés céljából az alábbi hivatkozást használva tölthető le PDF formátumban.

Felülvizsgált ITS (2016) letöltése

A megalapozó vizsgálat letöltése

Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója

(2015 – 2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Szolgáltatás-tervezési Koncepciója

(2017)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója

(2012-2017)

Közművelődési koncepciónk alapelve, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzati, és az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a finanszírozás módját.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Gazdasági Programja

(2015-2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

(2017)

Letöltés

A KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG TÉRSÉGI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

(2011)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programja

(2017)

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban fogadta el a „Local Agenda 21” elnevezésű akció programját a fenntartható fejlődésről. A nemzetközi program alapján készült el 2010 évben először az önkormányzatunkra vonatkozó tanulmány a fenntartható fejlődés biztosításáról Kiskunfélegyházán, melynek teljes körű felülvizsgálata egységes szerkezetben 2017 évben valósult meg.

Letöltés