Működési engedély kiadása

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kiadása

Bizonyos kereskedelmi tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. Az alábbi termékek kizárólag üzletben és működési engedély birtokában forgalmazhatók a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletealapján:

1. –

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. „Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Működési engedély iránti kérelmet a honlapon ill. az Hatósági Csoportnál elérhető formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt lehet leadni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Szükséges mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
– Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
– Közös tulajdonban álló ület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi.

Eljárási határidő: 21 nap, az eljárásba a szakhatóságok ügyintézési ideje nem számít bele.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Ügyintézés:   

Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok

Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Adatváltozás bejelentése kereskedelmi ügyeknél

Nyitvatartási idő módosítása egy alkalomra

Nyitvatartási idő módosítás