Telepek nyilvántartásba vétele

Bejelentés köteles ipari tevékenységet folytató telepek nyilvántartásba vétele

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges. Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek esnek bejelentési kötelezettség alá. A bejelentett telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

Bejelentés-köteles tevékenységet folytató telep létesítését a honlapon ill. a Hatósági Csoporton elérhető formanyomtatványon, a szükséges mellékletekkel együtt lehet bejelenteni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Szükséges mellékletek:

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével).

2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

3. Társasházban nem lakás céljára szolgáló helységben bejelentés-köteles ipari tevékenység gyakorlásához csatolni szükséges a társasházi közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatát is.

A bejelentett ipari tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható, amennyiben a telep üzemeltetője a bejelentését hiánytalanul tette meg. Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Hatóság hivatalból vizsgálja, hogy a bejelentett ipari tevékenység a helyi építési szabályzata szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység folytatható-e, ezért célszerű a bejelentés előtt fentiekről tájékozódni.

A hiánytalanul megtett bejelentés tényéről a hatóság igazolást állít ki és a telepet nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vételről a hatóság a R.-ben meghatározott hatóságokat is értesíti, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

Az telep üzemeltetője a bejelentett adatokban bekövetkezett változást, valamint a telep megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendéről és a bejelentés szabályairól,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Ügyintézés:

 Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok

Telepengedély, telep létesítésének bejelentése

telep megszüntetése

telep nyitvatartásának módosítás

tevékenységek listája