Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

 • az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti három feltétel közül legalább kettő fennáll,
 • a nevelésbe vett gyermek,
 • az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó kedvezmények

 • Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
 • Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban való részvétel lehetősége
 • Biztos Kezdet Gyerekház igénybevétele
 • Az alapfokú művészetoktatásban való ingyenes részvétel lehetősége
 • Gyermekjóléti alapellátáshoz fordulás lehetősége
 • Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
 • Kedvezményes belépőjegyre jogosult a Kiskun Múzeumba, a Petőfi Sándor Emlékházba, a Móra Ferenc Emlékházba és a Félegyházi Termál Parkfürdőbe

Az eljárás jogi alapja:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Jegyzője

Nyomtatványok:

Halmozottan hátrányos helyzet