Köztemetés engedélyezése

Támogatás feltétele
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

Jogosultak köre
A köztemetést a temetésre köteles hozzátartozónak kell kérni a lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban.

Eljárás jogi alapja

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet a a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

 • eredeti halotti anyakönyvi kivonat
 • halott vizsgálati bizonyítvány másolat
 • nyilatkozat a hozzátartozóktól, hogy nem tudják az elhunytat eltemettetni

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Köztemetés