Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevétele, természetbeni támogatás igénybevétele, külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele (pl.: ingyen tankönyvek).

Jogosultak köre
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át (38 475,- Ft), ha egyedül álló a szülő, a gyermek tartós beteg, nagykorú a gyermek, egyéb esetben a nyugdíjminimum 140%-át (41 325,- Ft). A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.

Támogatás mértéke, formája
Ha augusztus 1-jén jogosult a kedvezményre, akkor augusztus hónapban és november 1-jén jogosult, akkor november hónapban Erzsébet Utalványban részesül. Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermek 100% térítési díj kedvezményben részesül, egyéb esetben a gyermek 50% térítési díj kedvezményben részesül.

Eljárás jogi alapja

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Jegyzője

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • A mellékelt nyilatkozatot, a megfelelő igazolásokkal együtt.
  • A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap havi átlagát kell igazolni, vagy nyilatkozni alkalmi munkavégzésről.
  • 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
  • A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú külön elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat.
  • Házassági anyakönyvi másolatot, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő házasságot köt.
  • Tartós beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása