Család- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőség

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.
telefon/fax: (+36 76) 432-867
mobil: (+36 70) 935-4088
e-mail: kozpont6100@gmail.com

Szakmai vezető: Makány Éva

Nyitva tartás
nap délelőtt délután
hétfő-szerda 800 – 1200 1300 – 1600
péntek 800 – 1300

Bemutatkozás

A központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében:

feladatok:

  • javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végeznek – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

Esetmenedzserek: Andrási Szilárd Miklós, Borbély Péter, Makány Éva

A központ a jogszabályoknak megfelelően speciális szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretén belül a következőket biztosítja:

Készenléti szolgálat
A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatás tud nyújtani, egy folyamatosan hívható telefonszám (+36 70) 197-6261 biztosításával. A készenléti szolgálatot az esetmenedzserek és a tanácsadók biztosítják.

Iskolai szociális munka
Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

  • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
  • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
  • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és
  • a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

Iskolai szociális munkát végző tanácsadók: Nagy Zoltán és Samu Veronika

Kapcsolatügyelet
A központ a bíróság, vagy hatósági és gyámügyi osztály által szabályozott kapcsolattartás esetén kapcsolatügyeletet biztosít. Ennek keretén belül a központ biztosítja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy semleges helyszínen találkozhassanak egymással, felügyeletet ellátó szakember jelenlétével. Az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) nyújt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. A kapcsolatügyeletet biztosító szakember: Samu Veronika

Utcai- lakótelepi szociális munka
Az utcai szociális munka keretén belül azon gyermekek segítése a cél, akik magatartásukkal testi, lelki, értelmi fejlődésüket veszélyeztetik, szabadidejüket az utcán töltik, csellengnek. Feladat a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan Utcai szociális munkát végző tanácsadó: Nagy Zoltán

Pszichológiai tanácsadás
Kiskunfélegyháza járási területén élő gyermekek vehetik igénybe ezt a szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén, illetve szükség és nagyfokú érdeklődés esetén a járási településeken is tudjuk biztosítani Hevér Henrietta pszichológiai tanácsadó által.

Jogi tanácsadás
Kiskunfélegyháza járási területén élő lakosok vehetik igénybe ezt a szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén, illetve szükség és nagyfokú érdeklődés esetén a járási településeken is tudjuk biztosítani a tanácsadást dr. Konczné dr. Tóth Edit ügyvéd segítségével.