Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája
Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásában részesülhet az a személy
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és házi szennyvíz beemelő nem szükséges a beruházáshoz,
b) akinél házi szennyvíz beemelő szükséges a beruházáshoz, vagy akinek az ingatlanáról a szennyvíz elvezetését biztosító közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik, a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül.
A támogatás háztartásonként (lakásonként) csak egy személy részére, csak egy alkalommal és – amennyiben egy ingatlanon több lakás van – csak a házi szennyvízhálózat lakáshoz tartozó részének kivitelezésére állapítható meg.

Támogatás mértéke
A kivitelezés számlával igazolt költségének 100%-a, legfeljebb azonban 100 000,- Ft, amennyiben átemelő berendezés szükséges, vagy a közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik legfeljebb 150 000,- Ft.

Támogatás folyósítása
A megállapított támogatás folyósítása a támogatott kérelme alapján, lakossági folyószámlára utalással, pénztári kifizetéssel vagy a kivitelezést végző vállalkozás számlájára közvetlen átutalással történik a BÁCSVÍZ Zrt. által kiadott a beruházás átvételét igazoló irat, és a beruházás költségeit igazoló, a támogatásban részesülő személy nevére kiállított számlák bemutatását követő 15 napon belül.

Eljárás jogi alapja

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • a házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló 28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
  • Kérelem nyomtatvány szerinti igazolások

Ügyintézés: Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Házi szennyvíz kérelem