Szociális tűzifa támogatás

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája

  • Szociális tűzifa támogatásra jogosult az a rászoruló, aki lakása fűtését tűzifa felhasználásával oldja meg, és háztartása fűtéséhez szükséges tüzelővel nem, vagy nem elegendő mennyiséggel rendelkezik, amennyiben a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és vagyonnal a kérelmező, illetőleg a háztartásában élők egyike sem rendelkezik.
  • Szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  • Az Önkormányzat a jogosult részére 1 erdei m3 tűzifát biztosít.
  • A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a tárgyév október 1. napjától tárgyévet követő év február 28. napjáig kell előterjeszteni. A határidő elmulasztása jogvesztő.
  • A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról a jogosult gondoskodik. Amennyiben a jogosult a szállításról maga nem tud gondoskodni, úgy az önkormányzat a szállítás megszervezéséről gondoskodik.
  • A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával igazolja.
  • A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

Eljárás jogi alapja

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
  • Kérelem nyomtatvány szerinti igazolások

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Szociális tűzifa támogatás