Hagyatéki ügyintézés

Ügyintézés

Hagyatéki eljárás:

A hagyatéki eljárás általában hivatalból indul, de az eljárást az is kezdeményezheti, akinek az

eljárás megindításához érdeke fűződik. Az eljárás során a halottvizsgálati bizonyítványban

feltüntetett hozzátartozót idézzük, melyben felkérjük, hogy az alábbi iratokat hozza magával:

1. Az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát, nyugdíjas szelvényét (bemutatás céljából)

2. Az elhalt,

  • Fenntartásos takarékbetétkönyvét,

  • Gépkocsi nyereménybetétkönyvét,

  • Biztosítási kötvényt,

  • Lakossági folyószámla kivonatát,

  • Értékpapír /letéti jegy/ igazolást.

3. Ha gépjármú tulajdonos volt, a gépjármű forgalmi engedélyét,

4. Ha ingatlan tulajdonosa volt, akkor a KÖRZETI FÖLDHIVATAL-ban Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8. szám alatt szerezhető be a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása mellett, díjmentesen az ingatlan helyrajzi száma, amely alapján a Polgármesteri Hivatal a tulajdoni lapot be tudja szerezni.

5. Termelőszövetkezetnél, Szakszövetkezetnél lévő érdekeltség esetében igazolást kell hozni az aranykorona értékről, üzletrész, vagyonrész nagyságáról.

6. Amennyiben az elhalt részére valamilyen járandóság /fizetés, táppénz, nyugdíj, adó-visszatérítés/ várható kérem, szíveskedjen az illetékes szervtől igazolást hozni, annak jogcíméről és pontos összegéről.

7. Szükséges közölni az elhalt

  • házastársának és gyermekeinek /ezek halála esetén unokáinak/ születési idejét és pontos lakcímét,

  • amennyiben az elhaltnak gyermekei nem voltak, úgy szüleinek adatait, illetve ha azok már elhunytak, akkor testvéreinek adatait, ha azok is elhunytak, akkor testvérei gyermekeinek (unokaöcs, unokahúg) pontos személyi adatait.

Fenti adatok akkor is szükségesek, ha az elhunytnak végrendelete, öröklési szerződése illetve eltartási szerződése van, vagy póthagyatéki eljárást kezdeményez.

8. Amennyiben eltartási vagy öröklési szerződés illetve végrendelet maradt az elhunyt után, szíveskedjék azt is magával hozni.

Elérhetőség

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (II. emelet 102.)

Ügyintéző: Vízhányóné Kemény Nikoletta

Telefon: (+36 76) 562-059

email: kemeny.nikoletta@kiskunfelegyhaza.hu

NAPDÉLELŐTTDÉLUTÁN
Hétfő8:00 – 12:00Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
CsütörtökCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadásCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek8:00 – 12:00Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás

Az ingatlan értékelését megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes Polgármesteri Hivatalának Adóhatósága végzi, melyről adó-és értékbizonyítványt készít. Az abban feltüntetett értékek a hagyatéki leltárívre rávezetésre kerülnek.

Nemleges nyilatkozat kitöltésére akkor kerül sor, ha az elhunyt után belföldön fekvő ingatlan vagyon, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagsági (részvényesi) részesedés, lajstromozott vagyontárgy, vagy egyéb kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt.

A hagyatéki leltárát az eljárás végén a hagyatéki tárgyalás lefolytatására illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

Alapvető eljárási szabályok:

2010.évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1952.évi III. törvény a polgári perrendtartásról

29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

149/1997. (X.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Ügyintézés helye:

Hagyatéki ügyintézés (Hatósági csoport)

Letölthető nyomtatvány:

Póthagyatéki kérelem